Pútnické miesta

Marianka

Marianka – je najstaršie pútnické miesto na Slovensku, jeho pôvod a história je sčasti zahalená legendami. Historici rádu pavlínov, ktorý toto miesto spravoval zapísali ústne tradovanú legendu o pustovníkovi, ktorý žil v tomto údolí a z hruškového dreva si vytesal sošku Panny Márie (podľa pavlína Ľudovíta Kummera to bolo v roku 1030). Počas nepokojov, ktoré nastali v Uhorsku po smrti kráľa Štefana, pustovník musel zo svojho miesta utiecť. Sošku skryl do bútľavého stromu. Našla sa o niekoľko desaťročí neskôr. Spôsob ako sa soška našla je tiež zahalený.
Najznámejšie tradovaná legenda hovorí, že v údolí žil zbojník, ktorému sa narodili ťažko postihnuté deti. Keď to nešťastný otec videl, sľúbil že napraví svoj život a dal sa na pokánie. Vo sne sa mu vraj zjavila Matka Božia a ukázala mu miesto, kde má kopať v zemi, nájsť tam sošku a pod ňou prameň. Ak vo vode prameňa vykúpe deti, budú zdravé. Tak sa aj stalo a bývalý zbojník zasvätil po tejto udalosti svoj život Božej službe. História pútnického miesta sa začína písať od roku 1377, keď sa tu zastavil uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký, z rodu Anjou. On položil základný kameň kostola a zveril správu pútnického miesta rádu Pavlínov. V roku 1380, keď bol kostol dostavaný, ten istý kráľ slávnostne preniesol milostivú sošku na hlavný oltár. Kostol Narodenia Panny Márie je pôvodne gotický. Koncom sedemnásteho storočia bol na náklady cisára Leopolda I. rekonštruovaný v barokovom slohu. Aj presbytérium bolo prestavané v barokovom štýle, ale koncom devätnásteho storočia (1877) bolo regotizované. Z tohto obdobia pochádza neogotický hlavný oltár, bočný oltár Božského Srdca Ježišovho a vitráže v oknách kostola. Väčšina architektonických pamiatok v mariánskom údolí pochádza z obdobia baroka. Lurdská jaskyňa a krížová cesta boli postavené v prvej polovici dvadsiateho storočia. Rád sv. pavlínov spravoval pútnické miesto od spomínaného roku 1377 do roku 1786. Od šestnásteho storočia sídlil v Marianke generálny predstavený rádu a pavlíni tu mali aj teologické štúdium. Generálny predstavený mal právo udeľovať doktorát teológie. V roku 1786 Jozef II. zrušil rád pavlínov a tak Marianku dlhé roky spravoval diecézny klérus. Kláštor neskôr kúpil knieža Schwarzenberg z Orlíka nad Vltavou, ktorý ho prestaval v klasicistickom štýle na poľovnícky zámoček. Z kláštora sa stal kaštieľ, ktorý vlastnilo viacero grófskych rodín. Od roku 1927 – 1950 pútnické miesto spravuje Kongregácia bratov tešiteľov, ktorá vznikla v roku 1922. V roku 1936 dali tešitelia postaviť krížovú cestu so sochami v životnej veľkosti. V roku 1950 bola kongregácia násilne zlikvidovaná spolu s ostatnými rehoľami na Slovensku, ale od roku 1990 sa znova ujala správy Marianky. Tešitelia zrekonštruovali kostol a bývalý pavlínsky kláštor (kaštieľ), ktorý slúži ako pútnický a exercičný dom. V súčasnosti v Marianke sídli generálny predstavený Kongregácie tešiteľov. Kostol Narodenia Panny Márie bol 31. júla 2011, dekrétom pápeža Benedikta XVI., povýšený na baziliku minor.

Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Narodenia Panny Márie, Námestie 4. apríla 20, 900 33 Marianka

Tel.: 02/65935226
Mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50
E-mail: fara@marianka.sk
www.bazilikamarianka.sk
 

Sološnica - Sološnícky zázrak

Dňa 11. marca 1945 starosta obce Jozef Velšmid za prítomnosti obecného zastupiteľstva a celej obce zložil sľub, že ak Božské Srdce zachráni obec od zničenia pri prechode fronty, nedeľa po oktáve Božieho Tela a Krvi sa stane obecným sviatkom a na počesť Božského Srdca postaví obec kaplnku a Sološničania budú rozširovať v rodinách a po okolí úctu k Božskému Srdcu Ježišovmu. Sološnica zostala pri prechode fronty neporušená a bez ujmy na životoch. Táto udalosť bola uznaná za tzv. Sološnický zázrak. Farníci dodržali sľub a tak 30. júna 1946 posvätil J.E. biskup Michal Buzalka kaplnku, postavenú ako pomník záchrany vo fronte v roku 1945 a zasvätil ju Božskému Srdcu Ježišovmu. Od roku 1946 / s výnimkou času vlády komunistického režimu/ sa konajú púte do Sološnice zo susedných dedín a nedeľa po oktáve Božieho Tela a Krvi je skutočne sviatkom tak veriacich ako aj neveriacich občanov Sološnice. Po sv. omši sa koná tradičný sprievod ku cti Božského Srdca po dedine. V presvedčení viacerých Sološnica je najmladším pútnickým miestom na Záhorí.
Prevzaté zo stránky http://www.srdcepastiera.sk/solosnicky-zazrak/

Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Sološnica, Sološnica č. 25, 906 37 Sološnica
Tel.: 034/ 6584 487
Mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50