Sochy

Sv. František Xaverský (Severínek) – križovatka, Kláštorné nám.
Stĺp so sochou sv. Františka Xaverského je národnou kultúrnou pamiatkou a je to najznámejšia malacká socha. Nachádza sa na križovatke na Kláštornom námestí. Pochádza z baroka, z obdobia prvej polovice 18. storočia.
V minulosti bola obyvateľstvom považovaná za sochu sv. Severína. Počas odborného reštaurovania v roku 1989 akad. sochárom Jaroslavom Kubom na základe skúmania atribútov sochy viacerí odborníci potvrdili, že to pôvodne pravdepodobne mohla byť socha sv. Jána Nepomuckeho. Avšak po ďalšom výskume v 90. rokoch 20. storočia odborníci dospeli k záveru, že ide o sv. Františka Xaverského, ktorého socha býva osadzovaná skôr na vysokých stĺpoch ako dominanta v centre osídlení. Tým sa zdôrazňoval jeho význam ako jezuitu pri upevňovaní katolíckej viery a jedného z najväčších misionárov 16. storočia.

Sv. Anna – Kláštorné nám.
Socha, resp. súsošie na menšom murovanom štvorhrannom podstavci nachádzajúca sa oproti vstupu do areálu františkánskeho kostola, predstavuje sediacu sv. Annu s malou Máriou. Podstavec je podobný ako pri neďaleko situovanej soche sv. Antona Paduánskeho.
Súsošie sa spomína v historických záznamoch už v roku 1783. Zreštaurované bolo akad. sochárom Ladislavom Chamuti v rokoch 1999-1993. Socha bola po reštaurovaní uložená v lapidáriu v priestore krýpt pod františkánskym kostolom a na podstavci je umiestnená epoxidová kópia s imitáciou pieskovca. Podľa nových zistení však ani socha v lapidáriu nie je originál. Dokladá to ústna informácia od františkánskeho kňaza Štefana Mušku, ktorý pôsobil v Malackách v rokoch 1950 -1963. V tomto období vyhotovil napodobeninu sv. Anny, aby navrátil súsošie v ucelenej podobe do mesta.

Sv. Anton – Kláštorné nám.
Stĺp so sochou sv. Antona Paduánskeho na murovanom podstavci v parku na Kláštornom námestí je národnou kultúrnou pamiatkou. Je to zrejme najstaršia zachovaná socha v meste. Predstavuje renesančno-ranobarokové dielo, v ktorom sa spája ešte renesančné ponímanie architektúry štvorhranného stĺpa s reliéfmi pašiových predmetov s ranobarokovou hlavicou stĺpa a sochou svätca s atribútom sediaceho Ježiška na knihe.
Podľa ornamentálnych prvkov ušnicového motívu a rolverku na hlavici stĺpa, zaraďujeme hlavicu do rozpätia rokov 1650 až 1690. Datovanie samotného diela si však vyžaduje ďalší výskum. Z latinského nápisu na hlavici sa však dozvedáme letopočet 1673. Z nápisu sa zároveň dozvedáme meno objednávateľa Mathiasa Sigraia. Text v preklade znamená: Na slávu Boha a sv. Antona dal postaviť Mathias Sigrai roku 1673. Mathias Sigrai bol správcom Plaveckého panstva v čase, keď Pálfiovci preniesli do Malaciek správu svojho majetku z Plaveckého hradu.
Zaujímavosťou sochy je stĺp, na ktorom sú zobrazené atribúty týkajúce sa utrpenia Krista (mučiace nástroje, predmety symbolizujúce zradu, zapretie, poníženie a ukrižovanie).

Sv. Anton – Družstevná ul. (areál mlyna)

Kalvária, Kláštorné nám.
Zaujímavým sochárskym dielom z obdobia baroka sú sochy Kalvárie pri vonkajšom múre kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Koncom 20. storočia bolo z pôvodných sôch zachované len torzo, a to socha Panny Márie vľavo, socha kľačiacej Márie Magdalény v strede a torzo sochy sv. Jána Evanjelistu vpravo. Kríž bol v tom čase už nepôvodný.
Pri prieskume v 90. rokoch 20. storočia bola zistená existencia kamenných hranolových podstavcov zasypaných zeminou. Sochy namiesto na nich stáli na umelom zeminovom pahorku. Postupne boli podstavce uvoľnené a ošetrené. Ošetrené boli aj sochy. Kamenár vyhotovil kópie podstavcov a zhotovené boli aj kópie sôch. Originály sú uložené v lapidáriu v priestore krýpt pod kostolom.

Sv. Florián – Záhorácka ul.
Obľúbená socha sv. Floriána, ochrancu pred ničivým ohňom, sa nachádza na Záhoráckej ulici. Stojí na podstavci s datovaním 1777 a Pálfiho erbom. Pôvodná socha bola už len torzom bez hlavy, hornej časti trupu a bez rúk. Počas zimy 1991-1992 a po prevoze do múzea sa rozpadla. Nová socha je vyhotovená z umelého kameňa podľa barokovej predlohy a starých dobových fotografií a analógií.

Najsvätejšia Trojica – Záhorácka ul.
Patrónom farského kostola a celej malackej farnosti je Najsvätejšia Trojica. Súčasné súsošie Trojice bolo postavené pri kostole v roku 1971.

Panna Mária Víťazná – Brnianska ul. (pri kostole)
Sochu postavili pri farskom kostole Najsvätejšej Trojice v roku 1947 z vďaky za pomoc preukázanú pri prechode frontu a za šťastné skončenie druhej svetovej vojny.
Vedľa kostola (na mieste dnešnej križovatky) stál aj dnes už nezvestný stĺp s Najsvätejšou trojicou. Tá mala ochraňovať pocestných a priľahlé okolie.

Sv. Ján Nepomucký – Družstevná ul.
Sochu nechali postaviť pred svojím domom Anton a Františka Dobrovodskí v roku 1909.
 
Severínek Sv. František Xaverský (Severínek) – križovatka, Kláštorné nám.